Home World UK Bron i un o bob pum siop yng Nghymru yn wag

Bron i un o bob pum siop yng Nghymru yn wag


image copyrightGetty Images

Mae bron i un o bob pum siop yng Nghymru bellach yn wag, yn ôl Consortiwm Manwerthu Cymru.

Cynyddodd y gyfradd siopau gwag yng Nghymru o 15.9% i 18% yn nhrydydd chwarter eleni, y naid fwyaf yn unrhyw le yn y DU.

Ond mae mwy o siopau annibynnol yn agor yng nghanol trefi, meddai arweinwyr busnesau lleol.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei fod wedi darparu £90m ar ddechrau’r flwyddyn i gefnogi canol trefi.

Ychwanegodd ei fod wedi sicrhau bod £9m arall ar gael i helpu trefi i wella o’r pandemig coronafeirws.

  • Siopau gwag Caerfyrddin yn bryder i fusnesau lleol

  • Y Cymoedd a threfi glan môr ‘i ddioddef fwyaf’

Gogledd ddwyrain Lloegr, gyda 18.6%, oedd yr unig ranbarth yng ngweddill y DU i brofi cyfradd siopau gwag oedd yn uwch na Chymru.

Llundain oedd â’r ffigwr isaf gyda 10%.

Canolfannau siopa a’r strydoedd mawr sydd gyda’r nifer fwyaf o unedau gwag yng Nghymru, gyda 20.8% o safleoedd canolfannau siopa yn wag a 18.6% o siopau yn wag ar y stryd fawr.

Roedd gan barciau manwerthu y gyfradd isaf o 8.6%, ond roedd y ffigwr hwn wedi cynyddu o 6.9% yn ail chwarter y flwyddyn.

Pa fusnesau sy’n dioddef?

image copyrightGetty Images
image captionMae cwmni Edinburgh Woollen Mill Group yn berchen ar Peacocks, Jaeger a Bonmarche

Cwmni Peacocks o Gaerdydd yw’r diweddaraf i gwympo i ddwylo’r gweinyddwyr ddydd Iau, ac mae’n un o nifer a wynebodd drafferthion yn 2020.

Daw’r datblygiad bythefnos ar ôl i’w berchennog, grŵp Edinburgh Woollen Mill, hefyd roi ei siopau yn nwylo’r gweinyddwyr.

Yr adeg yma y llynedd, roedd y grŵp wedi achub cadwyn siopau Bonmarche rhag yr un ffawd, tra bod River Island a Topshop hefyd wedi cau siopau yng Nghymru.

Fe aeth y gadwyn ddodrefn a ffasiwn Laura Ashley i ddwylo’r gweinyddwyr ym mis Mawrth, gan arwain at gau ei ffatri yn y Drenewydd, Powys ym mis Mehefin.

Rhybuddiodd Debenhams ym mis Ebrill y byddai’n cau pedair o’i siopau yng Nghymru mewn anghydfod ynghylch cyfraddau busnes.

Mae gan Aberdâr ‘y potensial i ffynnu’

image copyrightGetty Images

Mae rhai trefi, fel Aberdâr yn Rhondda Cynon Taf, yn gartref i sawl siop sydd yn nwylo cwmni EWM ac yn wynebu colli nifer ar yr un pryd os nad yw’r cwmni’n cael ei achub.

Dywedodd Dawn Penny, rheolwr Ein Aberdâr – ardal gwella busnes y dref, ei bod yn obeithiol y gallai’r dref ffynnu er gwaethaf y bygythiad y byddai tair siop yn cau.

Gallai Peacocks, Bonmarche a New Look – sydd i gyd o fewn ychydig gannoedd o lathenni i’w gilydd ar Stryd Caerdydd yn y dref – gau i gyd.

“Mae pawb yn sylwi arno [pan mae siopau’n cau],” meddai. “Yn amlwg mae’n newid, ond trwy newid gallwch fachu cyfle.

“Nid Aberdâr yn unig ac nid Cymru yn unig, ac rwy’n credu bod newid yn digwydd oherwydd y pandemig… mae’r teimlad ymhlith perchnogion busnes annibynnol yn gadarnhaol iawn ar hyn o bryd.”

Dywedodd Ms Penny y gallai rhai siopau gwag fod yn rhy fawr a chyfraddau busnes yn rhy uchel i fod yn ddeniadol i fusnesau llai, ond y gallent gael eu rhannu’n unedau llai er mwyn eu llenwi.

“Rwy’n bendant yn credu bod gan Aberdâr y potensial i ffynnu,” ychwanegodd.

‘Dafydd a Goliath’

Mae’r teimlad cadarnhaol ymhlith perchnogion busnes annibynnol yn Aberdâr yn un sy’n cael ei ailadrodd mewn rhannau eraill o Gymru, meddai Pam Poynton o ardal gwella busnes Bangor.

image copyrightGetty Images
image captionSiop Peacocks wedi iddi gau ym Mangor ym mis Medi

Dywedodd Ms Poynton fod y ddinas, sy’n gartref i stryd fawr hiraf Cymru, wedi gweld Topshop, H&M a’r Body Shop yn cau yn ddiweddar, ond bod eu gofodau wedi eu llenwi gan siopau annibynnol.

Meddai: “Mae gennym lawer mwy o bobl yn cymryd siopau llai ac mae’r rhai mawr yn rhyw fath o fynd. Mae ychydig fel sefyllfa Dafydd a Goliath.

“Mae’n ymddangos bod y siopau llai yn rhagori ar y siopau mwy ar hyn o bryd. Rwy’n credu bod pobl yn cefnogi’r siopau lleol, ac mae’n debyg nawr bod pobl yn meddwl, os ydyn nhw am i siop aros ar agor, mae’n rhaid iddyn nhw ei chefnogi.

“Rwy’n credu weithiau bod pobl yn ofni newid a gyda Covid nid ydym yn gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd. Ond mae’n ymddangos nad yw’r pethau yr oedd pobl wedi eu rhagweld yn digwydd ar hyn o bryd. Rydyn ni wedi cau rhai siopau ond mae gennym ni rai newydd yn agor.”

Yn Llandudno, sir Conwy, dywedodd y mentor busnes Peter Denton fod y dref wedi “goroesi’r dyfroedd manwerthu stormus” yn well na’r mwyafrif.

Dywedodd y bu symudiad tuag at siopau coffi a the ar y stryd fawr ond bod yno “lawer llai o siopau gwag na’r mwyafrif o drefi”.

Ychwanegodd fod safle cymharol ynysig y dref ar arfordir gogleddol Cymru wedi ei helpu i gadw rhai busnesau, a allai fod yn fantais yn y dyfodol.

‘Angen busnesau mawr a bach’

Dywedodd Sara Jones, pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru, ei bod yn bwysig bod busnesau yn gallu aros ar y stryd fawr, a bod cymysgedd o gadwyni a siopau annibynnol yn hollbwysig.

image captionDywed Sara Jones fod angen i ardaloedd siopa gynnig cymysgedd o gadwyni a siopau annibynol

“Rydyn ni’n credu y bydd cau cadwyni yn cael effaith fawr, yn yr ystyr bod y stryd fawr yn dibynnu ar fod yn safle manwerthu aml-gynnig,” meddai.

“Mae’n her oherwydd pan gollwn ni un o’r rhain mae yna ganlyniadau sy’n dilyn. Mae’n cael effaith fawr ar y gymuned honno oherwydd bydd llawer o’r siopau hynny’n gyflogwyr mawr.”

Ychwanegodd: “Mae cael gwahanol fathau o fusnesau yn fwy defnyddiol ac yn fwy deniadol. Ni ddylai ymwneud â denu llai o siopau mawr a dod â mwy o gwmnïau annibynnol i mewn… os ydym am weld stryd fawr wedi’i hadfywio mae’n rhaid i ni gael y ddau.

“Fe allen ni weld stryd fawr sy’n fywiog o hyd ond mae’n [dibynnu ar] faint nawr mae’r llywodraeth yn edrych tuag at gynllun adfer sy’n rhoi manwerthu yn gyntaf.”

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod wedi darparu cyllid i wella mwy na 50 o ganol trefi ledled Cymru.

Dywedodd llefarydd: “Fe gyhoeddon ni £ 90m o gefnogaeth ychwanegol i ganol trefi trwy ein cynllun Trawsnewid Trefi ar ddechrau’r flwyddyn.

“Rydym hefyd wedi sicrhau bod hyd at £9m ar gael i gefnogi canol trefi i wella o’r pandemig coronafeirws, gan alluogi addasiadau canol tref i gefnogi’r amgylchiadau presennol a hefyd er mwyn gyrru nifer yr ymwelwyr yn y dyfodol.”

More on this storySource by [author_name]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Swansea assault: Two arrested after teenager seriously hurt

Sydney records hottest November night on recordThe Australian city recorded a minimum overnight temperature of 25.4C.Source by

Covid in Scotland: Sturgeon defends handling of pandemic

Scotland's first minister says it is too soon to be comparing Scotland's record with England.Source by

Turkey cull after bird flu discovered at Northallerton farm

Bird flu outbreak at Melton's Twinlakes theme parkSource by

Amanda Seyfried Finally Stakes Her Claim

The goats didn’t want to go out in the morning, Amanda Seyfried said. There was one in particular that was giving her trouble,...
Translate »